Thông tin năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, trong đó có lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nhà máy lọc hoá dầu Dung Quất
Nhà máy lọc hoá dầu Dung Quất

Vừa qua, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn đơn vị chủ quản Nhà máy lọc dầu Dung Quất gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1464/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thông tin năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong đó có lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2017 đã hủy bỏ quy định tại Khoản 3, Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ, tổ chức tham gia các lĩnh vực hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Đoan Trang – Báo Xây Dựng

 

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo nghị định 100

CHIA SẺ