Điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế – thẩm tra thiết kế xây dựng.

Trước hết, xin nói về Điều 57, Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định về chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế thẩm tra thiết kế xây dựng bao gồm các lĩnh vực sau:

– Thiết kế kiến trúc công trình;

– Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp;

– Thiết kế cơ – điện công trình;

– Thiết kế cấp – thoát nước công trình;

– Thiết kế xây dựng công trình giao thông;

– Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;

– Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

điều kiện năng lực thiết kế thẩm tra thiết kế

Căn cứ điều 61 nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định điều kiện năng lực của tổ chức, doanh nghiệp thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình cần các yêu cầu sau:

Điều 61. Điều kiện năng lực của tổ chức thiết kế xây dựng công trình

Tổ chức tham gia hoạt động thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:
a) Hạng I:
– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

– Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại.

b) Hạng II:
– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

– Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại.

c) Hạng III:
– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

– Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Phạm vi hoạt động:
a) Hạng I: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại.
b) Hạng II: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp II trở xuống.
c) Hạng III: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp III trở xuống.

Xem thêm: dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu nhanh nhất

CHIA SẺ