Sở Xây dựng Hà Nội Hướng dẫn tạm thời về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Hà Nội như sau:

Sở Xây dựng Hà Nội cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II và hạng III và các đối tượng sau:

  1. Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại Hà Nội.
  2. Cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại Hà Nội.

Lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng

1. Đối với lĩnh vực hành nghề khảo sát xây dựng:

a) Khảo sát địa hình;

b) Khảo sát địa chất, thủy văn công trình;

2. Đối với lĩnh vực hành nghề Thiết kế quy hoạch xây dựng:

3. Đối với lĩnh vực Thiết kế xây dựng:

a) Thiết kế kiến trúc công trình:

b) Thiết kế kết cấu công trình;

c) Thiết kế hệ thống kỹ thuật công trình: điện – cơ điện, cấp – thoát nước, thông gió – cấp thoát nhiệt, mạng thông tin – liên lạc, phòng chống cháy – nổ công trình

4. Đối với lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng:

a) Giám sát công tác xây dựng;

b) Giám sát “lắp đặt thiết bị công trình”;

c) Giám sát “lắp đặt thiết bị công nghệ”.

5. Đối với lĩnh vực Kiểm định xây dựng:

Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Điều kiện chung đối với các cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề:
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng được các điều kiện sau:

– Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài

– Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

+ Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên;

+ Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

– Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng:

a) Khảo sát địa hình;

b) Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình.

– Hạng II: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 2 (hai) dự án nhóm B hoặc 5 (năm) dự án nhóm C hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp II hoặc 3 (ba) công trình cấp III cùng loại;

– Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 3 (ba) dự án nhóm C hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 3 (ba) công trình cấp IV cùng loại.

3. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng:

– Hạng II: Đã làm chủ trì thiết kế hoặc chủ trì thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành của ít nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, 2 (hai) đồ án quy hoạch vùng liên huyện hoặc 3 (ba) đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc 3 (ba) đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù;

– Hạng III: Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành của ít nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc 3 (ba) đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù hoặc 5 (năm) đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn.

4. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Thiết kế xây dựng:

4.1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình bao gồm:

a) Thiết kế kiến trúc công trình;

b) Thiết kế nội – ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan;

c) Thiết kế kết cấu công trình;

d) Thiết kế điện – cơ điện công trình;

đ) Thiết kế cấp – thoát nước;

e) Thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt;

g) Thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng;

h) Thiết kế phòng cháy – chữa cháy.

4.2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình:

+ Hạng II: Đã làm chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 5 (năm) công trình cấp III và đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II trở lên cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề;

+ Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 3 (ba) công trình cấp III hoặc 5 (năm) công trình cấp IV cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề,

5. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng:

5.1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng:

a) Giám sát công tác xây dựng;

b) Giám sát “lắp đặt thiết bị công trình”;

c) Giám sát “lắp đặt thiết bị công nghệ”.

5.2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng:

+ Hạng II: Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại;

+ Hạng III: Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.

6. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng:

+ Hạng II: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II; chứng chỉ thiết kế xây dựng hạng II; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ;

+ Hạng III: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III; chứng chỉ thiết kế xây dựng hạng III; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi công xây dựng ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 3 (ba) công trình cấp IV cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ.

7. Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

Cá nhân không vi phạm các quy định trong hoạt động đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan.

a) Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng.

b) Điều chỉnh, bổ sung nội dung hành nghề.

c) Chứng chỉ cũ bị rách, nát.

d) Chứng chỉ bị thất lạc.

IV. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1. Thủ tục cấp/ cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề.

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 của Thông tư 17/2016/TT-BXD kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4×6 có nền màu trắng.

b) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp (trừ trường hợp cấp lại do chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng);

c) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp theo mẫu tại phụ lục số 02 Thông tư số 17/2016/TT-BXD (trừ trường hợp cấp lại do chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng);

d) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai (trừ trường hợp cấp lại do chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng);

e) Chứng chỉ cũ đối với trường hợp điều chỉnh, bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III ( Trường hợp chứng chỉ hành nghề rách, nát/thất lạc)

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 của Thông tư 17/2016/TT-BXD.

b) Chứng chỉ cũ đối với trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Thời hạn xét cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề như đối với trường hợp xin cấp mới. Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét để cấp lại chứng chỉ cho các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định.

4. Nội dung và thời hạn của chứng chỉ cấp lại được ghi như sau:

a) Ghi theo đúng nội dung và thời hạn của chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị mất hoặc rách, nát.

b) Ghi bổ sung nội dung hành nghề, theo thời hạn của chứng chỉ cũ đối với trường hợp xin cấp bổ sung nội dung hành nghề.

c) Đối với trường hợp hết hạn thì nội dung và thời hạn ghi trong chứng chỉ được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới.

V. Trình tự, thủ tục sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1. Thủ tục cấp/ cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

– Thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

– Cá nhân sau khi nộp hồ sơ thường xuyên theo dõi thông tin về tình trạng hồ sơ trên trang thông tin của Sở Xây dựng Hà Nội tại địa chỉ www.soxaydung.hanoi.gov.vn hoặc qua hòm thư điện tử cá nhân đã đăng ký để biết thông tin về thời gian, địa điểm tham gia sát hạch.

VI. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Trường hợp gửi hồ sơ trực tuyến:
– Cá nhân truy cập vào website theo địa chỉ: ccxd.xaydung.gov.vn, vào mục “ Gửi hồ sơ” và làm theo hướng dẫn.

2. Trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp:

Cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính – Sở Xây dựng Hà Nội.

Địa chỉ: Số 17, ngõ Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại :

3. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

– Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

– Khi đến nộp hồ sơ và nhận kết quả, người xin cấp chứng chỉ phải xuất trình chứng minh thư (đối với công dân Việt Nam), hộ chiếu (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

4. Chi phí sát hạch: Theo quy định của Bộ Xây dựng.

5. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng (Thực hiện Điều 4 Thông tư 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính):

+ Cấp mới: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng)

+ Cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng).

Chung-Chi-Giam-sat-Ha-Noi

Nguồn: SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

CHIA SẺ